• به وبسایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان نقشه بردار استان البرز .
  • خوش آمدید

شیوه نامه نظارت نقشه برداری

شیوه نامه نظارت پیشنهادی تهیه شده توسط کارگروه نظارت انجمن نقشه برداران استان البرز جهت ارائه به گروه تخصصی نقشه برداری

در ادامه مطلب:

دستـور العمـل نـظارت مهندسیـن نقشـه بردار عضـو نـظام مهنـدسی ساختـمان استـان البـرز

۱)       انجـام امـور اداری :

پس از ارجاع نظارت نقشه برداری از سوی سازمان نظام مهندسی به مهندس نقشه بردار دارای پروانه اشتغال به کار، مراحل اداری اولیه شامل قرارداد نظارت نقشه برداری به همراه برگه تعهد نظارت توسط ناظر یا یکی از عوامل دفتری وی از نظام مهندسی تحویل گرفته و تشکیل پرونده در دفتر صورت می گیرد. سپس مهندس ناظر نسبت به نقشه برداری و کنترل دستور نقشه مطابق تبصره۲اقدام و در صورت عدم وجود هرگونه مغایرت برگه تعهد نظارت را در دفترخانه امضاء و گواهی نموده و در سیستم مالی نظام در واحد نقشه برداری ثبت می نماید. همچنین مدارک درج شده در قرارداد شامل کپی سند ، کپی دستور نقشه، در صورت نیاز(نقشه تفکیکی) و کپی کارت ملی مالک را اخذ و سپس نسبت به مهر و امضاء سایت پلان بر مبنای نقشه برداری انجام شده اقدام نماید. مالک موظف است قبل از درخواست امضاء پروانه ، کپی سایت پلان تایید شده شهرداری را جهت کنترل به ناظر نقشه بردار تحویل دهد و پس از امضاء پروانه نیز کپی پروانه را ارائه نماید. (کپی پروانه و شماره آن جهت ارسال گزارشات الکترونیکی مورد نیاز می باشد)

تبصره ۱- کلیه مراحل اداری توسط شخص مالک یا مالکین و یا وکیل قانونی وی با ارائه تصویر وکالتنامه انجام می پذیرد.

۲)      شروع عملیـات برداشـت و تهیـه اطـلاعات مسـطحاتی و ارتـفاعی :

تبصره ۲ – ابتدا اقدام به برداشت وضع موجود پلاک و ملک های مجاور نموده (به میزان کافی حداقل به طول ۱۰۰ متر در معبر) کنترل موقعیت ثبتی و طراحی لازم جهت مشخص شدن میزان اصلاحی و باقیمانده و تطبیق نتیجه آن با دستور نقشه صادره و سند مالکیت را انجام می دهیم. ضمناً در این مرحله نسبت به برداشت کد ارتفاعی پیاده رو و ایجاد BM های مورد نیاز (در موقعیت های مناسب امن و قابل دسترس) اقدام می نماییم. سپس در صورت عدم انطباق میزان اصلاحی و باقیمانده مورد نظر با دستور نقشه صادره مراتب را به شهرداری طی نامه ای گزارش و کسب تکلیف می نماییم و در صورت انطباق، نسبت به تحویل برگه تعهد نظارت به مالک و اخذ رسید و تایید سایت پلان (طراحی شده طبق دستور نقشه) اقدام می نماییم. شایان ذکر است در زمان برداشت اولیه، میزان طول پیشروی ساختمان های مجاور جهت کنترل طول های مندرج در سایت پلان الزامی است. در مناطق با شیب بالای ۵ درصد برداشت ارتفاعی چهار گوشه پلاک الزامی می باشد

۳)     شـروع عملیـات نـظارتی :

پس از کنترل های لازم در بند قبل ، فایل نقشه باقیمانده عرصه و رقوم ارتفاعی پیاده رو و آکس معبر  را جهت طراحی فونداسیون به مهندس طراح سازه و معمار از طریق مالک تحویل و رسید اخذ می نمائیم. مالک موظف است کپی نقشه جانمایی شده و فایل DWG جانمایی شده فونداسیون بر روی عرصه را از مهندس معمار اخذ نموده و آن را جهت پیاده نمودن آکس ستونها بر اساس نقشه مصوب شهرداری (قرمز نویس شده)به ناظر نقشه بردار تحویل نموده و هماهنگی های لازم زمانی را جهت تحویل بر اصلاحی و کد پیاده رو اقدام نماید.

مهندس ناظر نقشه بردار موظف است پس از اطلاع کتبی مالک نسبت به ارسال گزارش شروع عملیات و کنترل خاکبرداری (گزارش مرحله اول) اقدام و پس از اتمام عملیات گود برداری و اجرای بتن مگر ، نسبت به پیاده سازی آکس ستون های محاطی و مورد نیاز بر اساس نقشه های مصوب و ارسال گزارش مرحله دوم(گزارش پیاده سازی) اقدام نماید. پس از طی مراحل فوق مالک موظف به آرماتوربندی و تکمیل فونداسیون و بستن ریشه ستون ها طبق موقعیت های پیاده شده می باشد. کنترل مجدد فونداسیون و موقعیت ستون ها از حیث مسطحاتی و ارتفاعی مطابق با نقشه های مصوب و ارسال گزارش مربوطه (گزارش مرحله سوم) پس از اطلاع مالک و قبل از بتن ریزی الزامیست. همچنین در این مرحله از بازدید،  نسبت به اعلام ارتفاع ستون های مربوط به سقف اول بر مبنای کد پیاده رو اقدام می نماییم.

در بازدید مرحله بعدی  پس از اجرای ستون ها نسبت به کنترل ارتفاع سقف مربوطه اقدام و در صورت مغایرت، نسبت به تکمیل گزارش مرحله چهارم و اعلام مغایرت احتمالی اقدام می نماییم. لازم است به ازای هر طبقه زیرزمین گزارش مجزا تهیه و ارسال گردد.

درصورت درخواست و اطلاع کتبی مالک، مهندس ناظر نقشه بردار موظف به کنترل شیب رمپ و نحوه اجرای پیاده رو می باشد. پس از اعلام اتمام عملیات ساختمانی توسط مالک و درخواست صدور گواهی اتمام عملیات، ناظر نقشه برداری به محل مراجعه نموده و پلاک ساخته شده را از لحاظ آیتم های قید شده در فرم گواهی مربوطه کنترل نموده و همزمان نسبت به تهیه نقشه های پیش تفکیک و تکمیل گواهی اتمام عملیات اقدام نماید. جهت انجام این مرحله اخذ کپی کلیه صفحات پروانه ساختمانی، فرم خلاف ساختمانی ، آراء کمیسیون ماده صد از مالک پیشنهاد می گردد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *